ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MEZILEČÍ

ze dne 4.1.2010 začátek 19.30 hod

přítomni: ing. J.Pácalt

p. P.Mertlík

ing. M.Hanušová

p. M.Šrůtek

p. V.Mertlík

Program:

1. Zahájení

2. Vyhlášení záměru o pronájmu kiosku

3. Různé

1. Zahájení - jednání ZO zahájil starosta ing.J. Pácalt a seznámil s návrhem programu ,program byl všemi přítomnými schválen.

Ověřovatelé : M.Šrůtek , P. Mertlík

Pro 5 , proti 0, zdržel 0

2.Z O projednalo záměr o pronájmu kiosku u požární nádrže

Pro 5 , proti 0 , zdržel 0

3. Z O projednalo prořezání stromů na obecních pozemcích, které hrozí pádem.

( Vrba u Žďárských, lípa u Antošových ,bílý topol u Berkových ).

Pro 5 , proti 0 , zdržel 0

zapsal 4.1.2010 V.Mertlík ověřovatelé M.Šrůtek

starosta ing.J.Pácalt P. Mertlík

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MEZILEČÍ

ze dne 4.1.2010 začátek 19.30 hod

přítomni: ing. J.Pácalt

p. P.Mertlík

ing. M.Hanušová

p. M.Šrůtek

p. V.Mertlík

Z O přijalo usnesení

1. .Z O schvaluje program a ověřovatele

Ověřovatelé : M.Šrůtek , P. Mertlík

2.Z O schválilo záměr o pronájmu kiosku u požární nádrže

3. Z O schválilo prořezání stromů

Zapsal 4.1.2010 V. Mertlík ověřovatelé M .Šrůtek

starosta ing.J.Pácalt P. Mertlík