Obec Mezilečí

Obecně závazná vyhláška č. 2 /2011

o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

Zastupitelstvo obce Mezilečí se na svém zasedání konaném dne 26. 1. 2011 usneslo vydat

na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění

pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Obec Mezilečí touto vyhláškou zavádí místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen správce poplatku).

Článek 2

Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku

1.Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu

pobývají na území obce za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný důvod pobytu.

2. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a obci odvede ubytovatel,

kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba je

plátcem poplatku.

Článek 3

Ohlašovací povinnosti

1) ubytovatel je povinen ohlásit správci poplatku zahájení činnosti spočívající v poskytování

přechodného ubytování osob za úplatu ve lhůtě do 30. dnů od zahájení této činnosti. Stejným

způsobem a ve stejné lhůtě oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v

poskytování přechodného ubytování za úplatu.

2) V ohlášení ubytovatel uvede

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor,

byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídla, místo podnikání popřípadě další adresy pro

doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v

poplatkových věcech.

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb

v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností.

c) případně další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečnosti

zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatku.

3) Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního

státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě

údajů požadovaných v odstavci 2 adresu zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

4) Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je ubytovatel povinen tuto změnu

oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

5) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování,

účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v

zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování

poskytl. Tyto zápisy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně

z časového hlediska.

Článek 4

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu 15,-- Kč.

Článek 5

Splatnost poplatku

Ubytovatel vybrané poplatky odvede správci poplatku nejpozději do 15 dnů po uplynutí kalendářního roku.

Článek 6

Osvobození a úlevy

Poplatku za lázeňský a rekreační pobyt nepodléhají:

a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III.

stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci.

b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti anebo vojáci

v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.

Článek 7

Navýšení poplatku

1) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.

2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Článek 8

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecné závazná vyhláška č. 2/2008 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

ze dne 24. 9. 2008.

Článek 9

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení

Petr Mertlík Ing. Jaroslav Pácalt

místostarosta starosta

Vyvěšeno dne: 27. 1. 2011 I

Sejmuto dne: