ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MEZILEČÍ

ze dne 23.12. 2009 začátek 19.30 hod

přítomni: ing. J.Pácalt

p. P.Mertlík

ing. M.Hanušová

p. M.Šrůtek

p. V.Mertlík

Program:

1. Zahájení

2. Rozpočtové opatření č.6/2009

3. Rozpočtové provizorium na rok 2010

4. Hostovaná elektronická spisová služba

1. Zahájení - jednání ZO zahájil starosta ing.J. Pácalt a seznámil s návrhem programu ,program byl všemi přítomnými schválen.

Ověřovatelé : M.Šrůtek , P. Mertlík

Pro 5 , proti 0, zdržel 0

2.Z O schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2009

R.O.je přílohou tohoto zápisu.

Pro 5 , proti 0 , zdržel 0

3.Z O schválilo rozpočtové provizorium na rok 2010

Pro 5 , proti 0 , zdržel 0

4.Z.O.projednalo možnost „Hostované elektronické spisové služby „prostřednictvím technologického centra ORP Náchod.

Pro 5 , proti 0 , zdržel 0

zapsal 23.12.2009 V.Mertlík ověřovatelé M.Šrůtek

starosta ing.J.Pácalt P. Mertlík

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MEZILEČÍ

ze dne 23.12.2009 začátek 19.30 hod

přítomni: ing. J.Pácalt

p. P.Mertlík

ing. M.Hanušová

p. M.Šrůtek

p. V.Mertlík

Z O přijalo usnesení

1. .Z O schvaluje program a ověřovatele

Ověřovatelé : M.Šrůtek , P. Mertlík

2.Z O schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2009

3.Z O schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2010

4. Z O schvaluje „Hostovanou elektronickou spisovou službu“.

Zapsal 23.12.2009 V. Mertlík ověřovatelé M .Šrůtek

starosta ing.J.Pácalt P. Mertlík