Obec Mezilečí

Zastupitelstvo obce Mezilečí

Zápis

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mezilečí,

konaného dne 10.11. 2010, od 19:50 hodin.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Mezilečí (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v .19:50 hodin dosavadním starostou obce Ing. Jaroslavem Pácaltem („dále jako „předsedající“).

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 29.10., žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Mezilečí zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 2.11. do 10.11. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 5 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

* * *

Složení slibu členy zastupitelstva

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2)

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

* * *

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Miloše Šrůtka a Petra Mertlíka a zapisovatelem Vladislava Mertlíka K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající jmenoval ověřovateli zápisu Miloše Šrůtka a Petra Mertlíka a zapisovatelem Vladislava Mertlíka.

* * *

Schválení programu:

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu byly vzneseny dva návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mezilečí schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

 1. Volba starosty a místostarosty

 1. Zřízení finančního a kontrolního výboru a kulturní komise

 1. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

 2. Schválení rozpočtového opatření č. 6

 3. Žádost na dotaci z programu POV Královéhradeckého kraje

 1. Diskuse

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

* * *

Bod I - volba starosty a místostarosty:

Určení počtu místostarostů:

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mezilečí schválilo zvolení jednoho místostarosty.

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:

Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce nebyla vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mezilečí v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce nebude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Určení způsobu volby starosty a místostarosty:

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Petr Mertlík. navrhl zvolit do funkce starosty Ing. Jaroslava Pácalta Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mezilečí volí starostou Ing. Jaroslava Pácalta

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako „předsedající“).

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing. Marie Hanušová navrhl zvolit do funkce místostarosty Petra Mertlíka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mezilečí volí místostarostou Petra Mertlíka

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

* * *

Bod II - Zřízení finančního , kontrolního výboru a kulturní komise:

Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor, kontrolní výbor a kulturní komisi přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mezilečí zřizuje finanční výbor , kontrolní výbor a kulturní komisi. Všechny výbory budou tříčlenné.

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Volba předsedy finančního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing. Jaroslav Pácalt navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Vladislava Mertlíka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mezilečí volí předsedou finančního výboru Vladislava Mertlíka

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Volba předsedy kontrolního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing. Jaroslav Pácalt navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Miloše Šrůtka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mezilečí volí předsedou kontrolního výboru Miloše Šrůtka

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Volba předsedy kulturní komise:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kulturní komise. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing. Jaroslav Pácalt navrhl zvolit do funkce předsedy kulturní komise Ing Marii Hanušovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mezilečí volí předsedou kulturní komise Ing. Marii Hanušovou

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Volba členů finančního a kontrolního výboru a kulturní komise:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mezilečí odkládá volbu členů kontrolního , finančního výboru a kulturní komise z důvodu nedostatku kandidátů na členství ve výborech na nejbližší zasedání.

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č.10 bylo schváleno.

* * *

Bod III - Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:*)

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna ve výši 1100,-Kč, a to ode dne 10.11.2010 **) Předsedající navrhl též měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty obce (§ 77 odst. 2 zákona o obcích). Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mezilečí v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 1100,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mezilečí v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 4500,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mezilečí v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 6000,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce starosty.

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

* * *

Bod IV - Schválení rozpočtového opatření č.6

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mezilečí projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.6 , které je přílohou tohoto zápisu

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

Bod V - Podání žádosti na dotaci

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Mezilečí projednalo a schválilo podání žádosti na dotaci z programu POV Královéhradeckého kraje- dotační titul č.2, oprava příjezdové komunikace ke garážím bytovky SBD

Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 15 bylo schváleno.

Bod VI- Diskuse:

V diskuzi byly zhodnoceny akce, které se uskutečnily za minulé období. Zazněly návrhy na úpravu zeleně a veřejných prostranství.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 21,45 h.

Přílohy zápisu:

 1. Prezenční listina

 2. Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce

 3. Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

 4. Rozpočtové opatření č.6/2010

 5. Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mezilečí ze dne 10.11.2010

(Výtah z ustavujícího zasedání.)

Zápis byl vyhotoven dne:10.11.2010

Zapisovatel:Vladislav Mertlík

Ověřovatelé: Miloš Šrůtek. dne 10.11.2010

Petr Mertlík dne 10.11.2010

Starosta: Ing. Jaroslav Pácalt dne 10.11.2010

Razítko obce:

(není povinné)

0x08 graphic

*

*