OBEC Mezilečí

Obecně závazná vyhláška

obce Mezilečí

č. 3/2011,

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mezilečí

Zastupitelstvo obce Mezilečí se na svém zasedání dne 23. 2. 2011 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Mezilečí, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

1) Komunální odpad se třídí na:

 1. tříděný odpad, kterým jsou nápojové kartony, sklo, plast, včetně PET lahví,

 2. objemný odpad,

 3. nebezpečné složky komunálního odpadu,

 4. směsný odpad.

2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle
odst. 1 písm. a), b), c).

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

 1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

 1. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na p.č. 177/5 u kiosku.

 1. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

 1. sklo bílé i barevné - barva kontejneru zelená

 2. plasty, PET lahve, polystyren, nápojové kartony - barva kontejneru žlutá

Čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů2) je zajišťován dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách a letáčky v domovních schránkách.

Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu

 1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek … ).

 1. Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách a letáčky v domovních schránkách.

Čl. 6

Shromažďování směsného odpadu

 1. Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou

 1. typizované sběrné nádoby - popelnice a igelitové pytle určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,

 2. odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

 1. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně

umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Čl. 7

Nakládání se stavebním odpadem

 1. Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

 1. Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.

 1. Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat kontejner u firmy Marius Pedersen.

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

 1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje předchozí Obecně závazná vyhláška o systému shromažďování odpadu.

 1. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne vyvěšení.

………………. ..……………….

Petr Mertlík Ing. Jaroslav Pácalt

místostarosta starosta

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 23. 2. 2011

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:

1 ) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

2 ) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)