Obec Mezilečí

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo obce Mezilečí se na svém zasedání dne 26. 1. 2011 usneslo vydat podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Základní ustanovení

  1. Touto obecně závaznou vyhláškou se stanoví místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).

  2. Řízení o poplatku vykonává Obecní úřad Mezilečí (dále jen „správce poplatku“).

Čl. 2

Předmět poplatku

Poplatku podléhají psi starší šesti měsíců.

Čl. 3

Poplatník

Poplatníkem je fyzická osoba nebo právnická osoba, která je držitelem psa a která má na území obce Mezilečí trvalý pobyt nebo sídlo.

Čl. 4

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří šesti měsíců, nebo

v den, kdy nabyl psa staršího šesti měsíců.

2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši,

která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu

nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po

měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.

3) Poplatková povinnosti zaniká dne, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem

psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí

i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Čl. 5

Ohlašovací povinnost

  1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa šesti měsíců nebo započetí držení psa staršího. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti.

  2. Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku osvobozena.

  3. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen současně sdělit správci poplatku příjmení, jméno a trvalý pobyt fyzické osoby, název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby.

  4. Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

Čl. 6

Identifikace psů

Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa i kdyby šlo o psa téhož držitele.

Čl. 7

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí 50 Kč za kalendářní rok.

Čl. 8

Osvobození

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Čl. 9

Splatnost poplatku

  1. Poplatek je splatný do 30. června každého roku.

  2. Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.

Čl. 9

Závěrečná ustanovení

  1. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může obec zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Čl. 10

Zrušovací ustanovení

Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místním poplatku ze psů ze dne 11. 12. 2008.

Čl. 11

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

Petr Mertlík Ing. Jaroslav Pácalt

místostarosta starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 27. 1. 2011

Sejmuto dne: