Obsah

Obnova lesních porostů po kalamitách v obci Mezilečí

 

Název projektu: Obnova lesních porostů po kalamitách

Projekt byl realizován v rámci dotačního Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství ČR, Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů, Operace 8.4.1. Obnova lesních porostů po kalamitách – Registrační číslo: 18/006/08410/452/000177.

Celkové uznatelné náklady:

1 097 174 Kč

Celková výše podpory EU:

543 101 Kč

Příspěvek z národních zdrojů:

554 073 Kč

   

 

 

Datum ukončení realizace projektu:

květen 2019

Účelem tohoto projektu bylo obnovit lesní potenciál na plochách v celkové výměře 5,52 ha, jenž byl poškozen při vichřici dne 11.08.2017. Porost byl nově vysazen a ochráněn před zvěří. Primárním cílem projektu byla obnova lesních porostů a tím podpora veškerých produkčních a mimoprodukčních funkcí vázaných na lesní prostředí při dodržení veškerých legislativních norem a zásad přírodě blízkého hospodaření v lesích. Výsledkem realizace je zalesnění kalamitních ploch vzniklých v souvislosti s výše zmíněnou větrnou kalamitou, což přispělo k obnovení ekologické stability lesních porostů.